Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. IX. NO. 9. APRIL, 15, 1906. 50 cents a 3/ear. Published Monthly, at St. Michaels. Fort Totten. P. 0., N. Dakota. 

ENTEEED AS SECOND CLASS MATTER OCTOBER 16, 1905, AT THE POST-OEFICE AT FORT TOTTEN, N. DAK., UNDER THE ACT OP CONGRESS OF MAKCH 3, 1879. OWANCAYA WOTANIN. John B. Stetson, wanostan k*gaon 
wijica nee kin decana ta Philadel- 
phia en. Harold A. Lprihg, Ikcewicasa ta- 
odowan mnaye kta kahnigaoi e wana 
odowan ota owa qa mnaye. 

Sahiyena wan Sunkrnanitu 0<;in- 
sica eciyaui wana waniwetu ouawin- 
ge ehan ta. Formosa en ake makahunshunza 
he qa tipi 1400 ihangye qa wicasa 
1014 tapi qa 695 ins nina oyasyazan 
wicaye. 

Denver, Col. en hemani nom ici- 
boto qa wohinyans yaken wicasa ota 
wicakte. Wicasa itoksu hecapi e 
icibotoui. Mazaua wicasa wan ma- 
sapapi wan iyehand yaotanin sni on 
hececa. 

New York Life Insurance Com- 
pany kin nahaiiH oskiskapi. 

Miss Lucille Polk, Mandan etan- 
han naka winyan wakan opa kta e 
Jamestown en heca oti wan en ivaya. 

Congressman Curtis onspa Dakota 
tuka wakiyapi en wasicun iyecen 
nina ksapa. 

Indian Teritory ekta miniwakan 
oyatke tipi ataya wanice. 

Hekta maka owancaya wapazopi 
unkan sakavutapi wan ihankeya tan- 
ka e Oklahoma on ohive. Rome ikiyena otonwe wan. Tavt-r- 
nola eya cajeyataui e bde wan ica 
hcla maya anaiVje nan he. Mnya Kin 
akantanhan sutaya nan eanke tnke 
wacin sni wicoti on Kan deyanakas 
maya kn ohdate akaoksa an qey&s 
sdonyani sni qa ihnuhanna mava kin 
Kaokse qa otonwe ataya kinin lhanu-- 

Ikcewicasa awanyake kin Ikce wi- 
casa ecekcen wawanyanka qeya unt>i 
kin hena wokajuiu wicakiciyuuan- 
kanua kta e kuwa. VYawayaiiKa 
Irancan kin wi wanji $'--5.00 qa wa 
wan van kw ikceka $-0 00— nakun ha- 
yaoi toktokeca kta cin. 

Patrick O 'Shea. Sinasapa odowan 
wowapi qa ins wowapi wakan oa ta- 
ku tona sinasapa wocekiye e owa ka- 
gaoi hecina hena iyomeya. waniyetu 
wikemna sakov\in sam tona ehandt-i. 

J. Pierpont Morgan, Rome ekta 
icimani i. De wicasa kin mazaska 
okamna eciyatanhan nina wayuuike 
lica on makaowancaya ocaston ka. 

Oceanica ekta otonwe Tahita hi 
tate tanka wan i qa tiui ooawirge 
yamni sam wikcemna yamni kataku- 
ni sni. Isnikayes wicasawanjina on 
te. Miniwanca nom hecena to kaftan. Kos<a wan, mazopiye yuha wan en 
ihdo i qa wioohan icida. "Taku on 
yahi huwo?" mazopiye wicasa kin 
iwanga. Unkan koska kin heva: 
"Wicahcana mitawa kin tokas wo- 
kamna wanji mayaqu iyecetu seca 
keya on wau." 

Unkan mazoniya wicasa kin heya: 
' ; Xakun wokamna kektopawinge to- na bduha qeyas toiii -,ni wapjmi cicu 
kte sni. KosKa wanji atktiku "vvica- 
hcana" eya caje nclate qa "ate" eya 
okini sni kin he taku wakive sni."- Osage Toka km nina s inkakan 
ahowicauapi. Cantce sunkakan ihan- 
keya wasteste wicayuhani ua mazaska 
odota aw.cavusotaui. Xew York State en Ikcewicada 
qpya onpi km tan van op pi sni en Al- 
bany en wakiyapi kin en etonwanpi 
Kta. Wakank ciyuzapi hdujujnpi. 
miniwakan wiyoueyaui qa yatkanni 
ua makoce owicaouui dena on tan- 
van sni keyani. 

Decana otonwe wan en wicasa wan 
itomni. Canku icahda kuKUse wan 
sun wanke. Wicsa itomni q<>n ka- 
cekcek u qa kukuse wan wanke kin 
en kun wankahe. Kukuse aon najin 
niyayaye qa wicasa kin ninah ayuta 
ua tokiyotan iyaye. Tuwe itomni 
Kukuse kaves ikivena un Kta cin sni. Ft. Totten. X. Dak. 

March 30. 1906. 

Fort Totten en oyate yaonni kin. 

Ptanyetu kin hetanhato wovazan 

unyuhapi oa ivotan lveonkiyapi, un- 

Kan oyate km unyeoanptam oa na- 

kun icante nisicapi. qa March 28. 

nehan wicmcana unkitawapi kin ozi- 

iciya, heon etanhan wopida eciciyapi. 

Louis My rick. PtNE RIDGE AGENCY, N. DAK. 
March 25, 1906. 
Dear Eyanpaha; — 

Oksan tanhan wowa- 
pi mayaqupi na taku wanji imayanu- 
gapi; yonkan he le e. Blokehan Rose 
Bud Agency Congress yuhapi qon he- 
han St. Joseph okolakiciye owancaya 
onpi kin mazaska awanyanka wanjila 
yuhapi kta yustanpi keyapi, na heon tuktekr.el lila woakiuice yuhapi keya- 
pi, na he el tokel elolwaye cin he na- 
yahonpi kta wacin. Kola, William 
Bordeaux, he cajeyatapi tka yustanpi 
sni; na lecel yustanpi, St. Joseph oko- 
lakiciye tona South Dakota eciyatan- 
han onpi qon hena oyasin tukte el 
Siuaeapa Omniciye tanka kin ekleni 
kinahan oyasin womnayan on oyaki- 
yapi kta. Na heon lecel epin kte: He 
wana onkiksuyapi kta iyehanlu. Wana 
hetanhan otehanyan onkupi, na na- 
hanhci tuweni ounkiyapi sni, na heon 
klKsuyeclyapi. Yakluecetupi kta iyece- 
tu walake. Le oyanke el Congress on- 
yuhapi kte cin heon wicasa wakan 
onkitawapi, Rev. M. Schmult, he ma- 
zaska awanyanke ca he slolyayapi kta 
wacin. Nitakolapi wanji miye 

Louis P. Mocsseau. PIWE RIDGE AGENCY, S. DAK. 
March 25, "1906. 
Dear Eyanpaha; — 

Feb. 25, 1906 he ostan 
Oklala oyanke el St. Joseph onpi kin 
oyasin witaya mniciyapi na lecel wo- 
yustanpi, na hena nayahonpi kte. T> 
kata July 12, 1906 anpetu kin ostan 
Sinasapa Omniciye Tanka onyuhapi 
kte cin he el omniciye oyasin 
hanke isam iyeya e ce upi kte, na 
he e sni kinhan wicakalinigapi okna- 
yan ecela upi kte. Omniciciye itan- 
canpi kin wicasa wakan tawapi kin 
tawowapi wicayuha hipi kte. Leon to- 
na omniciye tanka el wicakeya hipi 
kin slolwicunyanpi kte. Lecel econpi 
kinahan Congress tona yustan kinhan 
hena suta kte. Na el nakwakapi wa- 
nicin kte. St. Marys nakun lena iye- 
cel econpi kte. Hekta congress onyu- 
hapi sa kin wanjikji el wicakahnigapi 
on hipi keya oiklakapi kes wowapi on 
ikluwicakapi kte takuni yuhapi sni 
ece ca na heon ohakam woakinice yon- 
ke sa, ca. lena ecehci econpo! Hececa 
kinahan Congress taku kuwa hinhan 
owotanla iyoptin kta. 
Oyasin nape ciyuzapi. 

Louis P. Mousseau. 
Omniciye tanka on wowapi kaga. S1NASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. APRIL 15. 1906. SlNASAPA WOCEKIYE TaEYANPAHA. 
REV. JEROME HUNT. O. S. B. 

PUBLISHER and PROPRIETOR. 

Fort Totted. -:- North Dakota. With the Approbation and 
Blessing of Rt. Rev. Jonn Shanley 
D. D. Bishop of Fargo, N. Dakota. APRIL, 15, 1906. ANPETU WAKAN AHQPE SNI. Anpetu wakan ohoda sni wama- 
non wicasa kin isanoa sica. 

Woju wicasa wan takodaKU wan 
anpetu wakan htani s:.i : e e cekiva 
ha'nan canke on afnanak,a. lye an- 
petu wakan kes heoena htani sa. De 
aihahapi Kin wowicada v.uhe qa na- 
kun isanua onsoewicakive kta e ne 
awacin iyotans toria eeismvan woka- 
nigap'i on eoisniyaii econ pi Kin. 

Canke woju wicasa wan airiaha 
qon tan yen wahbavena annetuwaKan 
woahope kin etkiya yuhomni wacin. 

Beceh ekiye: "Ito, mazaska sako- 
win bduhe kta unkan wahpanica 
wanii de etannan sakoe wauu Kte. 
.Deceh owakilian kin takeoanya makin 
kta huwo':"' Canke ayupta:: '■Xih'a 
ohan ni waste kecannici Kta qa nive 
etKiva wooida oicazo wan nicivuna 
Kte." '-Hecetu hea! tuka ito de wa- 
hpanica km pknada. sin ee isanpa 
mazaska wanii qon ne amamanon 
kinhan, hehan he tuwe Kin take ya- 
kicin Kta he?" 

"Ehantans he wicasa kin nina sice 
lica heca, on wancak otkev.aoi iye- 
hantu keeapmi kta." 

"Koda, niye iyatayena nihdaco. 
Wakantanka anpetu sakpe en htaya- 
ni kta nicu hececa kin wavakamna 
kta, qa anpetu isakowin k;n he Wa- 
kantanka tawa iciya — he anpetu kin 
eceena — neon ohoundapi Kta; tuka 
hecetu, taKu nicu qon ne pivada 
sni qa anpetu wan lye Tawa qon he 
koya inayanon. Ho de toketu yada 
huwo?" 

Canke woju wicasa kin owotanna 
wan wanyake aa nina isteca. qa ian- 
petuwakan unkan insiya tioi wakan 
en cekiye i. 

Tuwe Wakantaka Wicada Elian- 
tans Tuwena Wistenye kte sni. Nina a hapi qa jojoni. \V.anji iyo- 
tan witkotkoka wan ohe'ndepi en ! ku- 
seya iwanke qa nt ge en ojiji. Tuka 
koska kin wahb^yena, sutaya najin 
qa wocekiye ihunni kiya. 

Ininhanna fttavetu eiiand ake ce- 
R'ive qa ake unman akicita kin isan- 
ua nagiyeyapi. Hececa qeyas hecena 
cekiva. i±t«yetu iyamni., itoua. iza- 
ptan qa isakoe hehanyan hanhiva ria- 
g yeyaui qa ban key a en evvicatonwe 
sni canxe hehanyan rug yevapi sni. 

Unkan wanji heya: ''Takomni he 
heca hca!. Peta en nujm ok:ni!" Qa 
betanhan tuwe keceya ku'ska. kin de 
yuonihanpi qa ohodani. Mary Wakantanka Hun- 
. ku Ikcewicasa Okiya. Huron Toka wan Louis ecivapi. ,e 
sinasapa wocekiye ahopeyeh opa. 
Unkan Iroquois Toka kin wavaka 
yuzapi qa huhnahya ktepi kta yu- 
stanpi. Can suksuta on yuskiskitapi 
qa ehake kaidepi kta wan eceena 
iha,n. Iwanhdaka tuka tukte ohnanis 
kpaute uica sm wanyaka. Tuka wa- 
cinibijsake sni. Mary wakan etkiya 
qa e e nina cekive. unkan de icunnan 
can qeya un vuskiskitapi qon suta 
sni hinhde canke sanpa nina cekiva 
qa kaken skinciya hinnda tka wan- 
cak psaspaka'ne qa kiyuskam se kin- 
hda. De icunhan tona KasKaoi qon 
neua istimnapi on taku toka kin 
sdonyapi sni, tuka wocekiye on hena 
W akantanka dena iiecetu kta ivo- 
winkive. iyaya. lie han'tieui ataya vukan- — 
ti osiii'yen'a qa ins s'ina ko waninya 
yukan. .January wi yawapi inon-pa 
ehar;tu canke nina osni hca. Inin- 
nanna ehancl SiiiasaDa kin e qa Ste- 
nnen kici en ii»i qa wo uupi qa neji 
okiv\ injapi. Wicasa wakan kin wa- 
na kiyuskapi waste keye Qa tip! en 
okaciye ic ye yesi. Ake icicawin 
ennakapi. Tuka he Ikcewicasa kin 
to'nanyan wokaske kiui kin ihunni 
kiye kta cinni. hececa kin woone 
sdoiive kta cariKe wikosi:e kin wacm- 
tanka si. Wana htavetu ui.k^.n ake 
inniciyaui oa wana kiyuskani kta tip 
stanni icin nina tehiya yanke Kin 
neon evas Wana sicaya econ kin nda- 
juju kecinoi on. Huron Toka ovate 
kin ehaima toka wocekive ouaoisiiie 
heehan deceh woone on wicohan iye 
hantu sni yuecetupi. FOR SUPPORT OF CATHOLIC IN- 
DIAN SCHOOLS ADDITIONAL. 
FORT TOTTEN, N. DAK. 

Ignatius Court, 25cts. 

Louisa Court 25cts EHANNA IKCEWICASA 
KICIYUZAPI AHOPAPI SM 

W00PE WAN. 

Huron Toka wikoske wan taku .on 
tanin sni hinhnaku eh neve kta cih. 
Huron oyate en tona tanvan induha- 
pi qa woowotanna o'nna awacinpi 
hena de sdonyaoi qa wancak mnici- 
vaoi qa wioastayatapika kin woivo- 
winkiye wan ice'kiyapi. De winyaii 
kin kaske nica on owicakaske wanji 
wicakicagapi kta cinpi hececa kiti 
kaskapi Kta. Koska wan Stephen 
Pigaronich eciyapi e he wicohan vu- 
ecetu kta kahnigapi. Canke wancak 
wikoske kin yuzapi qa owicakaske 
en aipi. Tiyopa inajin sipi. canke 
econ qa Stephen deceh waekiya: 
'•Tonjan, WakantanKa nina cekiva 
wo! — takomni onikan, — hececa kin 
wacin niksape niye kte qa hececa kin 
.niye iyatayena ta wacin oyakioe kte 
hcin sni kta. Aicici wo. Wanava- 
hionke kin den tehan nanke kte sni." Akictta oyanke wan en kosKa 
wan decana akicita oua istinrne sni 
ikokam canpeskamaKahde inajin qa 
htavetu wocekiye eye. 

Unkan akicita unmanpi qon nina 
nagiyeyapi aihaliapi. Wanji wapaha 
on kinin, wanji ins hunska on kinin, 
iyamni wan ins taku tokeca on kinin. Canke wikoska wahbayenah tima canna ake taku onkokihipi sni. Ho STANDING ROCK AG'CY. N. D. 

March 20; 1900. 
MitaKodapi;- 

Anpetu kin de taku 
wanji Ikcewicasa tona de wicohan 
kin awacin 00! Inyanbosdata ma- 
koce den ohinni wasicun in^giyeon- 
yanpi qa ake dehan makoce hake pte 
owavasda odotapi qa ohinni ovate 
kin neon woaKimce oa onge owica- 
qupi cinpe do, qa wana wowapi yu- 
tanpi qa wicadapi kin 76, aa wicada- 
pi sni 213, tka hena nahanKci woyu- 
stan sal aa ake piya woakinice kta. 
Magaiyutapi wanji kin ban 5 cents 
mazasa zaptan kta qa otonwahe ma 
Koce neca kin hece atava mao-aivu- 
tapi 348.160, eya tanvan ibdawa sni 
tka dena iyuKcanno! Wana kodapi 
na makoce ataya 'wasicun yuhape do, 
qa nehan tuwena Dakota wan wasicun 
kinihanpi sni ye do. Tohan wasicun 
wanji hayake wasteste on qa maka 
da hi canna takuna tanyan ivuKCan 
sni makoce wicaonqupi, on scupi on 
heconqonpi heca wana hehau wowa- 
hnanica wanji bnhipi canna nihinon- 
kinciyapi aa wasicun wanii havake 
wasteste on wan to iye wicadapi qun 
hecen iKduza wanji waonvakapi ca 
na neon keyapi: Koda, 1868 qa 1876 
qon hena taku mayauu kta e makoce 
cicu qa maka oyadota e koda ocicu 
qon wana tunkansina okiyaka yo, qa 
is ito tunkansina ektaonyapi kte onke- 
yapi. Ho hece toketu huwo? Qa wa- 
na onyanpi kta canna ake owasin on- 
yanpi oncinpi, qa nina wonawizi ota hece wionmintanpi ka naonwizipi ma- 
koce wana ataya wasicun yuhapi qa 
onwive wana makoce wvnicin i<te do. 
He, he, he! He, he, he! Koda wa- 
sicun wanji tohan hayake wasteste 
on e wandakapi k'nhan, kokipa po! 
Qa maka odote cinnan. wancak nia- 
zaska ..taninvaii ondapi kte do. He- 
ceca kinha'n tohinni nagiyewicaoti- 
yanpi kte sui; qa ton nni tunKars na- 
yapi kta on keyapi kte sni. Qa hehan 
makoce kin abdezapi ban. wana pa- 
ganpi ca sni makoce kin tanni kinhati 
1. ina waicage do. Hece ohinni wowa- 
cinye tanka ye do, qaake waonktapi 
kte do. Wan ise wasicun wan hayake 
wasteste on carina ne iyotan takuna 
istece sni ua iyotan wicaknaya wayu- 
uike do. Hece wan tohinni wasicun 
Kin necinpi sni ye do. Ito. de itan- 
can o'ninni aiiowapi kte ecinpi sni ye 
do. Tka mazaska wan toKen sunka- 
va icupi kta hecin he awivukcanpe 
do. IkcewicHSapi hece ito, maKoce 
on nagionyanpi kinhan -give me 
cash." eyapo! eya po! Hecetu. qa 
nehan de waniyetu kin en Fort Tot- 
ten, N. DaK. ekta hemani okna war, 
Akicitanajin kici wai, onkan St. Jo- 
sepu oKodakici\e kin, nina tanvan 
onyuoninanpi, ua mazaska $l-t.80 dn 
onunKiyaoedo. Qa omniciye tanka 
yuhapi kta e womnayapi womnave 
y una pi. Chare kin atava okinni ma- 
zaska opawinge 5 ecetu wamnavanpi 
naceca, hece taku iwokclakapi kta 
awacin yankapi; qa North ' Dakota 
eciyatanhan mazaska awanvake wan- 
jina kta e he okna St. Joseph okoda- 
Kiciye itancan iwohdake ce oKimd 
lyonkipi Ktedo. St. Joseph okodaki- 
ciye tona initancanpi de lyukeahpo! 
Kodapi ria, July 6, betanhan tokahe- 
ya omniciye kta ce en oua po, ua 
mazaska awanyaka wanjina wabdu- 
stan kta wacin po. 

Owasin mitakuyepi, nape civuza- 
pe do. Thomas F. White Bear. MINIAWICAKASTAN. 

Ft. Totten, March 3, Joseph, Feb. 
4, hehan tonpi,. David Hewanji qa 
Gertrude Tasinawastewin cincapi. 

March 15, William, waniyetu 3. 
William Oyekokipapi oa ' Cankuka- 
gewin cincapi. 

March 15, Monica, wi yamni, Wil- 
liam Oyekokipapi qa Cankukagewin 
cunwintkupi. 

March 15. Lizzia, waniyetu 5, 
Wiliam Oyekokipaui qa Cankukage- 
win cunwintkpi. 

March 21, Cnarles, anpetu wakan 
sakpe, Wanbdi-ohanko qa Winawa- 
stepi cincapi. 

March 25, William, March 16 ton- 
pi, Henry Demarce aa Minnie Ma- 
zakoyaghiyayewin cincapi. 

April 1, Esther, Feb. 13, tonpi, 
Charles Beland qa Theresa Topa 
cunwintkupi. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA, APRIL 15, 1906. FT. TOTTEN, N. DAK. FEB. 26, L806. 

Bdecan etanhan 
Kangipaha omniciye tanka kte cin on 
wauinayanpi. 

Anpetuwanyaginape $15.00 

ipahin nonpa, onseoge wanji. 

Sintegikiya 5.20 

aguyapi ojutonpi ciqana, tatanka 1. 

Joseph Mahpiyabu 5.50 

Mahpiyabu ' .50 

Mrs. Mahpiyabu 10.00 

Mazakoyakewin candi tanka wanji, 
waksica toto 10. 

Wasteyamaniwin 12.00 

Oyesna aguyapi ojutonpi ciqana 1, 
pejutaeapa nonpa. 

Frank Guy 10.25 

Wanyagmani .50 

Mrs. Matowanjina 3.00 

Wabacankato bdo ojutonpi 5. 
TiwaStewin 1.00 

Ogewanjina 5.00 

Makato, aguyapi tanka wanji. 
Wakanwanyakypi 2.00 

Caske, Blueshield cinca 5.00 

Kiyanukitena aguyapi ciqana 1. 
Oanunpayuhewin 12.00 

Tatankaiyotanke 1.00 

Matohnana 2.00 

Hoksina Wanbdi 2^00 

Cankutopawin 5.00 

waksica qeya. 

Ukitewin 10.00 opawinge wanji na sam koktopawinge 
wikcemna zaptan ($150,000) le hanke 
oyate tona le wokage cin iyowajapi 
qon hena oslalyela kpamnipi ece, na 
unman hanke kin hena on wakanyeja 
waunspepi kta ca nakun yanke. 

Ho mitakuyepi, lenayunza unkuwapi 
ska otakiya nayahonpi e ce na he 
wicakapi sni. Taku onkuwapi kin le 
wowicake heca na woowotanla oknayan 
ska nakwaka wicasa kin lila iapi ota 
icahyapi, (Protestants;) hena vvicawake. 

Hecel on wolakota kin lena woowo- 
tanla okna yusotapi na hecel on wa- 
kanyejapi qon hena tukte el wayaVapi 
hesa kluhapi kta wan he owotanla kte, 
Sinaska kin lila ksapapi na nakwapi 
wastelapi ska ociqayela wakitapi, na 
heon Hampton owayawa kin he e wan- 
yakapi sni. Insiya he Contract School 
heca na el Lakota cincapi ota onpi 
na he tunkansilayapi kin ohinniyan 
mazaska on waonspekiye kta on, OKiya 
ece. Tka he el Sinaska kin takuni 
eyapi sni. 

Ho mitakolapi, wolakota kin lena 
woowotanla heca ehantans taku on- 
kuwapi kin le nakun heca, 

(P. S. Hampton owayawa kin he 
Indian Appropriation el opa ece na 
heon taku epe cin le hecetu.) 

Tona le lawapi kin nape ciyuzapi. 
Louis Mousseau. aguyapi tanka 1, coffee 5, canhanpi. 

Jacob Abraham 
ptehincala wanji. 

Virginia Abraham 
Mazanahomniwin 
Hewanjina 
Hapistin 
Tunkatowin 

Hehakekuwapena, canhanpi oju- 
tonpi wanji. 

Kinyanutena omnca ojutonpi 1, 
pejutasapa 2 canhanpi 

Wisan 
Iteapapi 
Hantemazawin 
Tatehdinajin 
Wawokiyewin 
Iteapapi cinca 

Ataya $148.15 

St. Mary okodakiciye owasin micante 
on nape ciyuzapiye. 

LUMINA TuNKASAICIWlN. 5.00 

5.00 
2.00 
1.00 
.50 
5.00 1.00 
2.50 
4.00 
5.00 
.50 
5.00 
5.00 ROSEBUD AGENCY. S. DAK 
March 22, 1906. 

St. Joseph na St. Mary omniciye 
apiiciyapi. 

Louis Bordeaux, itancan. Jacob 
Lefthand Bull, okihe. Peter Bordeaux, 
wowapi kaga. Laban James White 
Horse, mazaska awanyaka. William 
Bed-bull, iapi awanyaka. Eugene Lit- 
tle, wocekiye eya. Emil Head, John 
Killed-in-water, na Paul Little Horse, 
wamnayanpi. Lawrence Coffee, tiyopa 
awanyaka. George Eagle Road, Alfred 
Bone-shirt, William Poor Bear, Thun- 
der Hawk, na Big Turkey, wighglepi. Wakantanka wa.ci.ny an yauke canke 
St. Mary na St. Joseph okolakiciye 
opapi etanhan anpetu wanji^ji el 
wanyauK lpi na cekioicivapi na iyo- 
tan wana tin iKiyela y unkan iyuha 
witaya inahni wicakico na nakuns 
he anpetu kin tipi tawa ei omajin 
oeKiyayapi kta yustanpi tka hecehei 
wana tin kte cin ikiyela kin on ina- 
biii witavapi na wicatanean wan wa- 
saKe sni npaye kin waunyakapi na 
wana oinaiin w T aceKiyapi he iglu- 
stanpi na wayazan wocekiye ikioiya- 
pi kin icunhan te. Le wiconte waste 
yuha. St. Mary, witausna on wakan 
win tokel tanyan te cin he awaun 
omi>i waste ke. Oninni wiyeya un 
na woahtani cola un nagi. tancan kin 
woahtani cola skaya o-luha heon etan- 
han wiconte kokipe sni. Heon etan- 
han unkis nakun maka kin letanhan 
tokanl unKiyayapi kte cin he oninni 
kiKSuya onqonpi kta na oninni tan- 
yan unKigluwinyeyapi kta. Tohan- 
yan maka akanl unqonpi kin hehan- 
van mahpiya eKta etonwan maun- 1 
nioi na tnai<a kin le onKakiktonjaoi 
Kta na woantani unkJp-uinpi kta na 
Wakantanka taku tawa kin el wowi- 
yuskin unyuhapi kta. Ho heoe mi- 
takuyepi. oninni winyeya unijot-pi 
kte. Tona St. Mary okolakiciye 
opapi kin le winy an kin waceyaki- 
vapi canna yeksuyapi iceoiciyapi 
nakun tona St. Joseph okolakiciye 
ovapapi hecina. woceKiye on wacm 
ciyape .miseya. 

Ivuha nape ciyuzaoe. 
Agjsks J. Haiky Chin Waunsila. PINE RIDGE AG'CY, S. DAK. 

March 22, 1906. 

Kola waste kin; — 

Oklala oyanke le 
waniyetu kin tona unkicincapi Mis- 
sion el onpi kta uncinpi qon hena lila 
unkakijapi. Tuukasila ti el wakanyeja 
tawomnaye nub yanke cin on. 

Tokaheya 1868, wolakota etan Lako- 
ta cincapi waonspepi kta on omaka 
iyohila Senate committee on Indian 
Affairs kin he hoksicalapi qon hena, 
tona wayawapi kta iyehantupi kin he- 
na womnaye wanji wicakicaga ece, Edu- 
cation of Sioux Nation, he e, le etan- 
han ca oncinpi. 

Inonpa, 1889 el wokage cin he Tun 
kansila ti el womnaye wan woiyawa 
yamni ($3,000,000) yanki ca eya 
caje unyatapi, na he etan mazasala (5) 
zaptan sna ton, na he kokto-opawinge ST. MARY OMNICIYE. 

Julia Bordeaux, itancan. Mrs. Seak 
Read Bull, okihe. Mary Foolish-Elk, 
mazaska awanyka. Annie Bordeaux, 
wowapi kaga. Iteskawin, tiyopa awan- 
yaka. Annie Little, wayazan awan- 
yanka. Wanblinatewin, Susie Thun- 
derhawk, Frances Mule head, wigliglepi. 
Juiia Zitka-lutawin, wamnayan. 

Lehanl St. Joseph na St. Mary omni- 
ciyepi tankapi na ogna yapi cinpi he 
slolya na lila icantemawaste. 

Mitakolapi, cante wasteya nape ciyu- 
zape lo. Louis Bordeaux, FT. YATES, N. DAK. 
St. Mary okodakiciye itancanpi. 
Mrs. Chas. Halsey, itancan. Cecilia 
Honahonpiwin okihe. Mary Cinpiwin, 
mazaska awanyaka. Edith Hanhepi- 
ktewin, wowapi kaga. Rachel S. Sol- 
dier, dowan itancan. Cecilia Striped 
Cloud, wapaha yuha. Mrs. Baptist 
Pierre, iapi awanyanka. Louisa Striped 
Cloud na Louisa Keep-the-eagle, wo- 
kagege awanyakapi. Rachel Yulipewin, 
Louisa Toyatesnawin. Frances waste- 
win, wayazan awanyakapi. Frances 
Cekpawm. Oyankewastewin wikdikda- 
pi. Jennie Mahpiya, tiyopa awanyanka. 
Ho dena wi ake nom wowasi econpi 
kta iyokipipi. Anpetu owas en token 
yaun kin Wakantanka waniyake, heon 
ohinni wakta manipi taku iyanipe wan- 
ke cin wanji ecuhcin ohomni wacinpi, 
hecen ecanonpi kinhan, Niyatepi mahpi- 
ya ekta on kin he oniciye kta na tohan 
nite cinhan nakun oniciye kte, natohan- 
yan ni yaun kinhan oniciye kte; hecen 
maka akan yaun kin en ohinni wa- 
ktaya on na cekiya on, hecen nitawacin 
on taku awacani km oyakihi kta. 
Mitakuyepi, henana epin kte. 

Edith Hanhepi-ktjswin. SOME GENTLEMEN 

AT PINE RIDGE 

WISH SOME CHURCH HISTORY. 

WOCEKIYE WOYAKAPI. 

JESUS TONP1 KIN HETANHAN 

QA 

ROME TO WAS AKE IHANGYAPI 

KIN HEHANYAJN. ST. BENEDICT'S MISSION, S. D. 
March 13, 1906. 
Evanpaha kin. ito taku wanji yao- 
tauin cisi kte. Mitasuyepi, St. Mary 
okolakiciye okaspe tonakiya yaonui 
hena nayahonui wacin. Josephine Ta- 
maka. (Matomna tawdcu) wi witcce- 
mna hebanyan owinja ogna najin 
okihi sni yunke. Lila kakija qeyas 
lila wacin iwosake sni — tawacin on PORCUPINE, N. DAK. 
Dear Eyanpaha:— 

Ho ito. kodapi tona 
Evanpaha onkicupi kin hena tnkten 
en okodakiciye en oonpapi kin en 
tona icupi sni kin hena tukte okna 
okann'gdui kta okna wioakuwapi kta 
iyecetu we do, qa icuwicakiyapi iye- 
eetu. Hekta Eyanpaha kin tan tan- 
ban waaonkipapi qon he yeksuyapi 
waste ye do; qa ake inonpana hecen 
econqonpi kte sni ye do. 

Tohan omniciye tanka wan en 
onkipi can mazaska yaotaninpi can 
kasuapi iwohdakin kte cin tukte 
wanjipi tanin sni, heon Eyanpaha en 
etonwanpo, qa mazaska qu po! Tu- 
we iyayaoi wayupi kin na he woiyo- 
nteve wan iyopteya okihi sni tka to- 
han en vuze ca yuha ntani kinhan he 
wicohan wan iyank kiya okihi kte cin 
tanyau sdononyanpi. 

Cnristmas en mazaska ota temon- 
vanui esa, he ontancanpi en onkiyu- 
SKinpi eceena, dena on Eyanpaha 
okiya no. 

Thos. Whtte Mouse. I_WOCEKIYE OTOKAHEYA KIN. 

1. Christ Wanikiya makata hi sni 
ltoKam omaKa keKtopawinge torn 
Adam Kagaoi. Wanikiya tonni Kin 
hetanhan Wocekiye (icaga) omkoa. 
Augustus, Rome en wicastayatapi 
un qehan, Christ tonpi,- qa wanna 
waniyetu wikcemna yamni hehan Je- 
rusalem en Judea makoce en wawa- 
hokonkiya. 

2. Waniyetu wikcemna yamni sam 
vamni km en yuzapi qa teyapi, tuka 
anpetu iciyamni kin en, induekicetu, 
qa anpetu wikcemna-tom taokiye wi- 
cave cin qa wicasta oa winohca wh- 
awacin owicaneva on. Hehan ma- 
npiyata kinhda, unkan anpetu iwi- 
kcemua kin en, Woniya Wakan kin 
waonspekiyaDi kin en wicahi, unkan 
hehan wotanin waste kin oyakapi. 

3. Woniya Wakan kin waonspe- 
kivapi kin en taninyan wicahi, Jeru- 
salem ataya otanin unkan oyate ota 
kawitaya, unkan Peter, (Inyan) na- 
jin, qa wahokonwicakiya. Unkan 
oyate kin yusmyanyanpi, wicaceji obe 
toktokeca kin owasin nahonpi qa un- 
manpi kin is eya iyecen iapi: Jews, 
qa Gentiles, Medes qa Persians, qa 
Eo-ypt, qa Arabia eciyatanban abi. 
Tokaheya wabonwicakiye cin en ke- 
ktopawinge vamni miniawicakastan- S1NASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA, APRIL 15, 1906. pi, qa inonpa, unkan hehan kekto- 
pawinge zaptan. 

4. Wicaceji toktokeca on iapi kta 
wicaquoi kin nakun wowaoetokeca 
econpi kta wicaqupi. Wayazankapi 
kin asniwicayapi, hustepi kin manipi, 
qa Wocekiye kin onankoya icah aya. 
Iyecacian Jeruselem en owodutaton 
tanka. Waonspekiyaoi kin tuktetu 
kaesta ihduomdecapi, otonwe tanka 
qa otonwe cistina iyaza, qa makoce 
toktokeca iyaza omanipi. 2.— YEWICASIPI KIN. 

1. Toka qehan waonspekiyapi un- 
mapi kin Jerusalem etu, qa Ju.de a 
makoce en otonwe cikoistma ecekeen 
wahokonwicakiyapi, tuka iecadan 
iseva makoce toktokecataipi, Arabia, 
qa Persia, makoce hecekcen unpi. 
Tukte etu kaesta wicokcota Wakan- 
tanka etkiya wicayuhomnipi; tipi 
wakan kagapi; Smasapa (wosnapi,) 
qa waawanhdakapi (Bishops) wica- 
kagapi; wowapetokeca qa wicaceji 
toktokeca un iapi kin, heciyatanhan 
Wakantanka yewioasi Kin tanin. 

2. James Tokapa kin (Greater.) 
hee qa James (Lesser) hakakta kin 
henaos Jerusalem en unth, unma ha- 
kakta kin he Jerusalem en waawan- 
ndaka (Bishop ) heca Kagapi. Bar- 
tholomew, Persia ektu iyaya, Tnomas 
is India ekta iyaya; Philip Pnrygia 
ekta wotanin wi.ste kin oyaka, An- 
drew is Achaia en wahoKonwicakiya, 
hehan Mathew is Parthian, qa Etnio- 
pians om un qa wahokonwicakiya. 
Jude, Armenia en ta, Simon, Persia 
en ta, unkan Mathias, Judas tobe kin 
onna k-anmgapi Oolcnis en pa ka- 
ksaui. 

3. John is Judea etu qa Samaria 
en wahokonwicakiya, tu'ka iyonakam 
is eva Rome ekta i, unkan netu e yu- 
zaui (iyahpayaoi) qa hetanhan he- 
vata lvevapi Patrnus ekta. Egean 
mmiowatica wita ekta; hetu e Wayu- 
otanin taku un kin Wakantanka eci- 
vatanhan oupi. Domitian te kin 
ivohakam k-ivuskapi qa Euhesusekta 
1 qa Wotanin Waste kin kaga, 
(owa) qa waniyetu ota hen wotanin 
wasce kin oyate kin wacantrdyapi un 
owicakiyaka. Waniyetu wikcemna 
nancinwank sam wanji hehan ta. 

4. Toka qehan St. Paul Wocekiye 
nina kipajin, St. Stephen, inyan on 
kinin ktepi kin iyowinyan qa owica- 
kiya. he tokaheya wocekiye on ktepi 
(woowotanna on ktepi). Jerusalem 
en eceedan wocekiye ouaui kin sica- 
ya wicakuwa kin imna sni, unkan he 
ban wosna itancan (High Priest) kin 
wowapi kida qa Damaskus, ekta i. 
qa hen wocekiye opapi kin sicaya 
[kakis] wicaya. Yecin tahepi Je ,sus tanin Iciye. Sunkakan etanhan 
hinhpaya, unkan istagorga e yunajin 
kiyaoi qa otonwe ekta yus aipi. un- 
kan Ananias miniakastan qa wanea- 
hna Yewieasioi kin heca qa iyotan 
mnihenya skan. 

5. Damascus en, wahokonwicakive 
cin ivohakam, St. Paul Galicia qa 
Greece ekta i, Athens qa Corinth en 
nakun wahokonwicakiya. Hetanhan 
Asia Minor, aa Judea ekta i, qa Je- 
rusalem etkiya yecin tahepi Peter qa 
unmanpi kin awicakipa, qa om toka- 
ta Wocekiye token iyopte kte cin 
iw oh dak apt. 

6. Judea en wotanin waste oyake 
cin econhan tuktekten [ohinni] ka- 
skapi ecee, kapsinpsintapi, qa kteui 
kta kuwapi. Omaka ota iyonakam 
Rome ekta kaska ayapi. un«an hen 
St. Peter akipa, hen St. Peter tanni- 
na tehan un. Waniyetu nom St. 
Paul otonwe kin en token cin tin kta 
lyowinkivapi, ataninyan wotanin wa- 
ste kin oyaka qa ota wocekiye en 
ope wicaya [wicayuhomni J. 

7- Xero. wicastayatapi un qa wo- 
cekiye opani sicaya wicakuwa, qehan 
St. Paul qa St. Peter lyawicahpa- 
yapi qa wicokaske en ehpewicayapi, 
hen wi napcinwank ikiyena vankapi. 
Kaska yanke cin, econhan wicokaske 
awanyake cin, oa kaska yanka-pi km 
wicota Wakantanka eKta wicayuho- 
mni. St. Peter wocekiye eya unkan 
wicokasKe tipi eanowiuja kin etan- 
nan mini ijahdok hiyu, qa on kaska 
vankapi kin uiiniawicaKastanpi. 

8. Omaka (37 heehan nonpin ta 
wicayacoiJ. qa June 29th ai petu en 
St. Paid pa kaksapi Ostian .canku kin 
ohnayan. Rome conkaske kin iakarn: 
hehan St. Peter is paha wan Janicu- 
lum ecivapi akan cansusbeca akan 
oka tan pi. Rome conkaske kin i'mahen. 
One km nahanhein dehanvan nonpin 
en ataniu qa ohinni ekta wanyag ai. 
Wakanui tancanpi kin denaos Rome 
en v\icahapi. unma St. Peter tini wa- 
kan kin en hapi, unma is St. Paul ti- 
pi wakan kin en hapi. 

3 —WOCEKIYE ATAYA ICAGE CIN. 

1. Maka kin atava Wakantanka 
etkiya wicayuhomni kin he wicohan 
oyakapi eeivatanhan he wicohan tan- 
ka. Ohiwpisa, Alexander, qa Cae- 
sar, ovate kin ohiwicayapi; omaka 
opawinge ota htanipi qa Greece qa 
Rome wasag ayapi, tuka takuna wi- 
cohan oyakapi kin en Waonsuekiya- 
pi kin ohanyanpi kin iyecece sni. 

2. Wicasta akeno'm waonspepi sni, 
mazaska tonp- sni qa wowasake yu- 
hapi sni, oyate wahtewicadapi &ni, e 
onsuewicakiyaoi, qa taku tona itko- 
wicakipapi. qa nakun wicaktepi esta. 
makoce owancava Wakantanka etki- ya wicayuhomniDi. Wotanin waste 
kin Jews, Gentiles Medes, Persians, 
Greek, Romans, Arabians, qa Ethio- 
pians, owicakiyakapi; nakun India 
makoce tehantu esta Sts. Peter qa 
Paul tapi sni itokam omaka 67 ehan 
wotanin waste kin heci nahonpi, Je- 
sus Christ te cin ivohakam waniyetu 
wiKcemna yamni sam topa hehantu. i 

3. Maka kin owancaya en wotanin 
waste km heceedan owicakiyapi sni 
tuka Wocekiye kin qa enana wid- 
witaya icaga, [Bisnons] waawanhda 
kapi qa wawayus? api [priests] wi- 
cak; gaui, wotanin waste kin owasin 
[owapi] kagapi tuka St. John tawo- 
tauin waste kin heceedan heehan 
kagapi sni, ivohakam omaka 94 he- 
han kagapi. 

4. Wicotakuye teca kin etanhan 
Wotanin waste, qa wowapi kagapi, 
Ohanyanpi. qa Wayuotanin, henake- 
ca kiyuspapi. Wotanin waste kin 
Mathew, Mark, Luke, qa John kena 
kagai)i; Wowapi kagapi kin is Peter, 
Paul. James, qa Jude. hena kagapi; 
Ohanyanpi kin he Luke kaga. oa 
Wayuotanin kin is John kaga. Le- 
na ee qa 'Wicotakuye taimi kin un 
Wowani-wakan ee — Woooe wakan 
kin en un qa un oyate tanyan awi- 
cava qa wahokonwicakiya. 

5. Wakantanka etkiya ihduhomni- 
pi kin cante ocowasin un skan pi kin 
he wookitanin tanka. Cante qa na- 
gipi kin owanjidan yuzapi. Taku 
ow T asin witaya tawaui. taku tawapi 
otoiyohi wonn yeoapi. Cekiyaoi qa 
aguvapi kiyuspapi kin he wicohan 
tawapi; ihduhukuyaoi. qa ohan zani 
pi [tawicutonpi sni) kin wo waste kin 
denaos on oKitaninui; owasin cante 
kiciyuzapi kin on tona Wakantanka 
wicadapi sni kin iyusinyeya heyapi 
ecee: -Wanyaka miye, otoiyohi 
wastekicidapi!." 

6- Waonspekiyapi wotanin waste 
qa tipi wakan heceedan kagapi sni 
tka. Woniya Wakan toniya kin eci- 
vatanhan on woope token Sacraments 
aa Mass wosnapi econpi kte cin ka- 
gapi. Tawicohanpi kin hena iye to- 
hanpi s.d. tuka hena Wakantanka 
tohan; heon etanhan owihanke wa- 
nin un kta. Jesus Christ ohinni on, 
heon etanhan Tawoonspe kin iyececa. 
Wicasta kin ihdutokecapi kta oki- 
hipi esta, Wakantanka qa Tawico- 
han kin tohinni tokeca kte sti. 4.— JEWS OYATE KIN WOCEKIYE 
SICAYA KUWAPI KIN. 
1. Wocekiye nina icage cin on Jews 
qa Gentiles kin wocekiye opapi kin 
toka wicayapi a a wahtewicadapi sni. 
Jews oyate kin Christ sicaya kuwapi, 
qa nakun Taokiye wicaye cin ive- cen wicakuwapi, qa hena eepi toka- 
heya wocekiye kipajin pi. St. Peter 
qa St. John wicakapsinpsintapi, St. 
Stephen inyan on kataui; tipi wakan 
oinkpa eciyatanhan St. James pa kin 
e kunkiva kanonya hiyuyapi qa can 
iyape un nasu kasdipi. 

2. Tukte etu kasta Christ wicada- 
pi kin iyewicayapi eca iyawicahpa- 
yapi. qa wioakausmpsintapi qa wico- 
kaske tini en ehpe wicayapi ecee; 
onge is wicaktepi. onge is wanwica- 
yakapi kte sni iyehan eehpe wicayapi •> 
tona Christ wicadapi kin, de wanya- 
kapi qehan, najicapi, heoonpi kin on 
sanpa Christ Tawocekiye kiu icanya- 
pi aa sanpa optaye kin wowaste on- 
speiciciyapi kin un aicahyapi. Tukte 
en Jews ota unpi kin hen wocekiye 
opapi kin kak'S wicayapi. 

3. Atokanyan waonspekiyapi kin 
is eya akiyecen kakiswicayapi. St. 
Bartholomew hivake hayuzapi; St. 
Mathew, Parthia en ktepi; Andrew 
is Achia en; St. Philip is Phrygia en; 
St. Thomas is India en St. Jude is 
Armenia en; qa St. Simon Persia en 
ktepi. St. John Rome en un econ^ 
han wihdi pihyapi en oiyohpeyapi, 
tuka wowapetokeca on etanhan ki- 
unni sni ikpatpa. Waonspekiyapi 
kin awasin wocekiye, on wicaktepi e 
wanna oyakaoi, St. John eceedan 
ikceya ta. 

5. Waniyetu ota wocekiye opapi 
kin sicaya wicakuwapi kin he Wa- 
kantanka iyowinwicakiya, tuka un- 
hanketa wokakije kin hi; tokaheya 
Jews kin en qa hehan Romans wo- 
kakije kin ahdihanpi. Omaka 69 
hehan Jews oyate kin Rome kipa- 
jinpi, Titus, Roman akicita itancan 
wan akicita wicaoahi aa Jerulem 
ohornni awanyakapi. qa otonwe kin 
ohomni conkaske ota suta kagapi. 

5. lyecadan wioaakihan, qa hehan 
makosica ehan icaga. Otonwe kin 
imahen ospaspaye togtogye tawacin- 
pi qa heon woakinica qa kicigepi, 
Romans kin tankatanhan conkaske 
kin bomdecapi, Taukapi qa cistipi- 
dan wanjidan kaesta okapte sni wica- 
ktepi; Jerusalem (yacopi) ihangya- 
pi. Jesus itokam taku oyake ciqon 
yuecetupi kte cin iyehantu. Woce- 
kive opapi kin itokam iwakta wica- 
yapi heon najicapi. Waniyetu wanji 
sni, ecen Jews oyate kin (1,000,000) 
woyawa tanka wanji tapi, onge ma- 
kosica on tapi, onge Romans wica- 
ktepi. Otonwe kin icupi Tipi wakan 
ideyapi, ovate kin wavaka unpi kta 
wiyopewicayapi, hecen maka owan- 
caya makoce cona qa wicastavatapi 
cona unpi e dehan wanwicunyakapi. 
Awicakehan Jesus Christ we kin en 
awicahdihan. SUPPLEMENT TO THE 'EYANPAHA. ' ! APRIL 15, 1906. 
KATUOLIC INDIAN MISSION, HOLY ROSARY, PINE RIDGE AGENCY, S. DAK. KATHOLIC WAYAWA 
TIPI WAN. Mahpiyaiuta oyanke ekta wayawa 
tipi le han, Katholic woonspe tipi heca 
na ite owieawapi kin unpi ho- 
ksila na wicincala kopi, heca hel onpi. 
Wayawa tipi le Wakantanka tamaga 
ciscila heca. Wakanyeja tohan cisci- 
pila na stonkapila eca ece onwicaki- 
yapihel can ojupi nunujela kin iys- 
cel tanyan awanwicayakapi na ecel 
tankapi can waskuyeca waste ota ica- 
gapi eces. Wicasa kin tancan na 
nagi agna yuha na henayos wicaka- 
osnpepi kta; wieanagi kin he tawa- 
ieiye na he wookahnige, woksape agna 
yuha. Wieanagi kin he Wakantanka 
touncage kin iyececa. Heon etanhan 
wieanagi kin he Wakantanka slolyin 
kta, na htakini kta onspeiciciyin kta, 
maka akanl un kin hehanyan na to- 
hanl te cinhan mahpiya ekta owihanke 
wanil kici iciyuskinyan un kta. Wa- 
kanveja nagi wan yuha na tohinni te 
kte sni kin he slolyekiyapi kta iye- 
ceca. Na Wakantanka Cinhintku kul hi na wieanagi kin woaMani etan" ar 
icu. Wakanyeja kin taku W a ^ antanK;i 
econqonpi cin, qa taku tona econqonpi 
cin sni hena onspekiyapi kta iyececa; 
Wakanyeja kin Wakantanka woahtani 
sieelaka Da wahtanipisa kin owihanke 
wan:l kakiswieayin kta, qa taku tona 
Wakantanka oyaka hena, na taku wi- 
caonlapi kta na uiaka akanl onqon 
pi kin ecunhan taku econqonpi kta 
hecinhan hena oyas onspewicakiyapi. 
Hecel hena oyas econpi kinhan ni 
unpi kin el cante wasteya onpi kta. 
Wa6te':;icilapi kta na okiciyapi kta na 
wicowe wanjipila iyeeecapi. Wica- 
atkuku wanjila mahpiya ekta yanka; 
heciya unyanpi kta uncinpi na ekta 
onkipi kinhan. hel owihanke wanil 
onpi kta. Wieanagi kin woksape 
wookahnige yuha, taku wasteste ota 
onspe kta okihi. Wakanyeja kin wa- 
sicun iapi. yawapi na nape on kagapi 
onspeicieiyapi, hena on icihaktapi kta 
na wawahokonkiyapi kta. JNakun taku 
awauncinpi can wowapi el onkagapi 
ecee, na hecel okoiaonyanpi wan tehan 
un esa tokel taku unkokiyakapi un- 
cinpi can ecel onkowapi ecee, hecel ici- tehan onpi kes w^glakapi okihipi. 
na taku maka wieisniyan taku tokon- 
pi cante wastepi na ins okieize, na ins 
tokel waicage, na ins hemani tokel 
ya hena oyas hewoskan un esa wowapi 
wanji yuhe cinhan yawa kta hena 
onspepi kta on wayawa tipi lei onpi. 
Tuka iyotan Wakantanka wastelapi 
kta na on nagi nikiyapi kta he onspewi- 
cakiyapi. Eein Jesus iecel eya: ''Wi- 
casa wan maka kin ataya kamna. 
na nagi kin toki ehpeye cinhan he 
taku okihi kta he?' Matt. 16. Tuka, 
untaneanpi kin taku or.spe kta cin- 
onkiyapi kta. Wakantanka Adam he- 
ciya: "Taku aicage cin on htayani 
kta, tohan yani hehanyan." Wakan- 
tanka litaonnipi kta cin. nape on htaon- 
nipi kta cin heon nakun wakanyeja 
kin lena nape on wicohan onspewica- 
kiyapi. Wojupi, cankajipapi, mazaka- 
gapi, na sungaqin hena nape on kagapi. 

Lakota egna Sinasapa owayawa lece- 
kceca hiyeye; Oglala oyanke el wanji hp, 
Sicangu el wanji. Gunkicakse el wanji 
na Heyatanka el wanji he. 

Sinasapa wocekiye etanhan lena wa- 
lyavva oti na tipi wakan k>> Lakota cincapi kin wicakicagapi na on 
mazaska koktopawinge opawinge ol ota 
ayusotapi. Heon Lakota kin owayawa 
na wocekiye tipi wasteSte kin lena on 
lila pilapi iyecetu. 

Le owayawa kin lena Wakantanka 
tamaga cisciscila kepe na el wasku- 
yeca wasteste ieahwicayapi. Tka wan a 
lehantu kin wonawizi yuke. Maka oto- 
kahe qon hehan maga waste wan Eden 
eya cajeyatapi e Adam na Eve el onwi- 
cakiyapi. Hunkake unkitawapi tokapa- 
pi kin lena Wakantanka iye iyatayela 
waewicakiye na tukte ogna Wakantanka 
cinca wastepi kta hecina ogna owicaki- 
yake. Tka hankeya el wonawizi yuke. 
Wakanslca qon ho nawizi na tukte ogna 
okihika tokel hunkake unkitawapi kin 
hena maga qon hetanhan kahab iyaye 
wicayapi kta hecina he kuwa na on 
Wakantanka taku tona onspewicakiye 
I qon hena ope sni wicasi na e e iye wa- 
kansica kin nahonpi na Wakantanka 
e e nahonpi kte sni cin na tanyan onpi 
sni maka akanl na iyotans wiconi unma 
ekta iyotan iyotiyesiya onpi kta wan he 
cin wicakiye. 
Wakantanka wahosiyapi qeya wicayu- APRIL 15, 1906. ha na on hena oyate maka owancaya 
iyaza Wakantanka Tawacin Wakan 
onspewicakiyapi kta on. Tka wakan- 
sica qon nawizi nahan insiya tawaho- 
siyapi kin iyaye wicaya, hececa kin 
Wakantanka Tawokiconze kin ihang- 
yapi kta na Wakantanka Tipi wakan 
Tawa kin nakun ihangyapi kta na ki- 
pajinpi kta na Sinasapa wocekiye 
owayawa qeya el wakanyeja Wa- 
kantanka etkiya onspepi na wastelakapi 
kte qon hena kipajinpi. 

Tona Sinasapa owayawa kipajinpi 
hecina hena wakansica takolakupi na 
tawahoslyapi. 

Witkopi sni po, wautaya unpo, Wa- 
kansica tokaniyanpi kin he mnaja ho- 
ton ece kin iyecel omani un, tuwe ya- 
pote kte cin akita ece. — Peter T, 5. 8. BUZZARD BASIN, S. DAK. 
March 24, 1906. 

Eyannaha waste; — 

Hekta 1896 hehan 
St. Joseph okolakiciye wan el owapa 
na hehantan Joseph taku kapi na ins 
taku kuwapi hecina wanyank waun 
we lo, na nahon waon welo. Ho 
vunkan lecel awablezelo. St. Joseph 
taku kuwa hecin he oicazo wan eca 
kuwani awableze lo nahan wahpani- 
cani wan hecel kuwapi awablezelo, 
on etanhan lehanl St. Joseph na St. 
Marv onpi qon hena wicasa iyecelya 
najinpi waste kelo. Oicazo 

wan e na wahpanicapi wan kioi St. 
Joseph na St. Mary onpi qon hena 
iyuha tebwicayin kta ca hla kuwa 
awicau welo. Locinpi kin he iyecel 
kuwa awicau welo, nahan icunhan 
hci nakun wakansica kin inseva lila 
kuwa awicau welo; canke tokeske 
hanpi kta tanin sni. Tokiyapi qeyas 
oicazo wan ena wahpanicapi wan na- 
han wakansica kin lenayamni Oklala 
oyanke el St. Joseph na St. Mary 
onpi con hena tehiva wicakuwapi, na 
ases iyepi ca wicohan kin lena; iyo- 
winkivapi, canke on hececa yelo. 
lye cantepi ekta mahel wakansica 
tosilhan kin nahanhci ciscila oti ki- 
yaui, canke hececa yelo. Heon 
lecel epin kte lb! St. Joseph na St. 
Marv tawomnaye el etonwan po! he- 
ceca yunkan oicazo wan, na wahpa- 
nicapi kin, lena yus;, ; ,oniyuspapi kte 
sni ce, na hehanl waanagoptanpi kin 
he waste yelo. Tona waanagoptanpi 
kin hena tohunwehl kesa wakansica 
kin oniyuspapi kta okihi kte sni ca 
slolyayapelo. Ho hecel on wicasa 
wakan wicitosab taku ehani canna 
hena kiksuya unpo. .'Hekta Mato 
Wakpa el congress wan St. Joseph 
kin yuhapi na Holy Rcfeary Mission 
el congress wan St. Joseph kin yu- 
hapi; yunkan ake Holy^osary Mis- 
sion el congress wanji St. Joseph yu- 
hapi kta keyapi: Le on etan St. Jo- 
seph na St. Mary kin wornnaye kin el etonwanpo; na hekta waniyetu 
yamni na topa qon hehan taku ehapi 
hecin hena waujihci kiksuya po. 
Nitakolapi wanji 

Wakblikuwa. THUNDER BUTTE, S. DAK. 

St. Joseph maka owancaya onpi 
kinhan tawoklake mis caje blatin kta. 
Wakinyan-wapaha el wicasa, winy an 
na wakanyeja tona onpi kinhan omni- 
ciye okaspe heca yuhapi sni, tipi wa- 
kan omniciye tipi ko yuhapi sni, he- 
ceca eyas wicohan wan yuhaui kin 
he anpetu wan kiKsuyapi na icun- 
han hoksila wan te, yunkan hoksila 
he tin kte cin itokam omaka teoa kin 
he cajevatin na te hetita Jan. 1, 1905 
hehan, on titakuye Wakantanka ki- 
ksuye wicasi. Iyukoanpi heon iye 
hoksila kin atkuku na tunkasitku. 
kunsitku heiia woyute ikikcupi heon 
iyehanl omaka teca na haute wanji 
tanka etileui heon can kin el taku 
ota otkeyaoi. Ho hecel lila wicota 
el onpi heon waknawotapi wan el 
wotapi na ecel anpa, yunkan heon 
oyate wicohan waste kin el ewacinpi 
na heon heconpi. 

Christmas hanhepi kin el wicohan 
lecel vuuapi; litayetu mazaskanska 4 
kin icunhan wica kin w.anaha kluhapi 
na'num num tima eyaye ins a tee win- 
yan kin iyecel econpi, iyuha iyotan- 
kaDi icunhan tunkasilayapi tima iya- 
ya canke iyuha yuoninanpi. Ho he 
hanhepi kin ataya wowiyuskin on wi- 
casa na winyan iyuskinyan woklaka- 
ui na ake tokata ekta ewacinpi, wi 
hinape kin hehanyan cantewasteye 
ayustanpi. Yunkan he on lecel wi- 
vukcanpi wanji a wacin pi, onkan St. 
Joseph okolakiciye wanji yuhapi kta 
cinpi na wacekiye wicasa wanji yu- 
hapi cinpi; heon St. Joseph ohinni 
yaonpi Kinhan le wanlakapi kin owi- 
cayaKiyapi iyecetu. 

St. Joseph okolakiciye icagin kte 
eyapi kin he on etanhan. OKolaki- 
ciye teca icagm kte heon ivusKinpi 
ivecetu heon- Wakantanka maija 
akanl taku onkokiyakapikin hew-anji. 
William Hehakamaza. CHEYENNE RESERVATION, 
S. Da K . March 24, 1906. 

Wakinvan Paha oyanke etanhan 
taku wanji miyeciluotani'h kta wacin 
yelo. Omnicive nahahci unyuhapi sni, 
tka hanheni omaka teca akota Isnala 
Wica -,;..ti ogna. .woe.con on yuhapi. 
Wililjiam Tunkapokinhan, tunkansila 
na Charles Knife, wacekiye wicasa. 
Han66ka hehan iyu'h'a cantewasteya 
nape unkicigluzapelo. Iyuha iyu- 
skinpelo. 

Hekta omvka teca nakon Isnala 
Wicasa ti ogna iyecel. econqonpelo. Tokata waniyetu ake omaka teca wo- 
wiyuskin unyuhapi kte onglustanpe 
lo. Eyanpaha kind on heon etanhan 
lila icantemawaste yelo. 

Charles Roach. ST. MICHAEL'S, 

FT. TOTTEN, N. DAK. 
Mitakodapi; — 

Miniwakan oyatke eci- 
yatanhan tuwena makoce kin de mi- 
sanpa sni, aa awicakehan miniwakan 
kin sutaya mayuhatka: hecen wanna 
tohanyan wani kinhan hehanyan to- 
hinni miniwakan onge inonpa bdatke 
kte sni, miciconze. Hecen he naya- 
honpi wacin. Taku on hecen eca- 
mon kin he de e. I. Miniwakan on 
mitancan aa minagi kici tawacin sni. 
II. Wiconte mitawa kin iyemicihan- 
tti sni ecen miniwakan on mate kta 
wacin sni. III. Miniwakan on tiwa- 
he mitawa kin wahpanicani wacin sni. 
IV. Miniwakan on tiwahe mitawa ti 
iyaza wocin omanipi wacin sni. V. 
Miniwakan on micinca te wicawaid- 
ye kta wacin sni. VI. Miniwakan 
on winyan mitawa tewakiye kta wa- 
cin sni. VII. Miniwakan on wicasta 
wanjina tewaye kta wacin sni. 

Ho mitakodapi. ito, nis eya dena 
iyukcanno. Iyotan tona tiwahe du- 
haui. hecinhan. Miniwakan kin wi- 
cadaoi ca sniyan, wayusica ecee. 
Hecen kokipapi pica kin he wanna 
detanhan sdonwaya heon. Tona de 
dawapi kinhan nis eya iyuKcanpo. 
Tohinni miniwakan kin he wicatan- 
'can wanjina yu waste qa wiconi han- 
ska kicage kta okihi sni kin he awi- 
cakehan wowicake. heca ce cicada 
do. Tokesta ecannipi esta okini wo- 
cante sica, qa woyusinvaya, woiciba 
tanka wan en aniipi kta ce, e e wa- 
na eyapi qa ayustan iyayapo; hecece 
cinhan i ..woikope wanin idadaoi kte 
cin he wowicake do. 

Wocante sice ota esta, miniwakan 
he ota econ ecee. Hecen hehanyan 
eaes ehueyat>i waste ecanmi do. 

Tona de dawapi owasin nape ci- 
yuzapi do. „ 

Fbaxk Dejiakcb. Edward, son of Henry Creek, 26 years. 

Arthur, son of John Did-not- go-home 
and Mary Red Cloud, born Jan. 20, 1905. 

Joseph, son of William Fish and Em- 
ma, born Jan. 15, 1905. 

Mary, daughter of Samuel Charles 
Takes the horse and .Lena, born Oct. '04. 

Maggie, daughter of Camillus Duche- 
neux and Angela Hodgkiss, born March 
11, 1905. 

William, son of Ben. Richard Bowker 
and Dora Stranger, born March 25, '06. 

Susie, daughter of John Tomahawk 
and Jessie Poor Buffala, born March 21. 
1905. 

Josephine, daughter of Eugene Whit- 
ney and Lucy Lebeau, bcrn March 21 '05. 

Mary, daughter of Oliver Le Blanc 
and Josephine, born Feb. 24, 1905. 

Irena, Cordelia, daughter of Joseph 
Rivers and Mary Dolphis, born April 6, 
1905. 

Peter, son of Ernest Arpan Angela 
Ducheneaux, born June 1905. 

Florence Wanita, daughter of Charles 
Parker Gage and Emilia Traversie born 
Aug. 10, 1905. 

Francis James, son of Henry Fish- 
man Maggie Lucy Stranger, born Aug. 
9, 1905. 

Edward, son of John Green and Anna 
Langau, born Oct. 11, 1905. 

Virgil Edwin Edward, son of Edwin 
Comeau and Lillie Traversie, born 
Sept, 8, 1905. 

Daniel Sittingbull, son of White Buf- 
faloman, born June 18, 1900. 

Charles Parker, son of Andrew Tra- 
versie and Annie Gage, born April 1905 BAPTIZED ON THE CHEYENNE 
RESERVATION, IN THE YEAR 1905. 

George Hunter, 25 years old. 
,Mary Black Eagle, 50 years old. 

Annie Strawwoman, 75 years old. 

Owes Joseph Bear Ear, 14 years old. 

Percy ' Elmar Joseph, son George 
Landrau and Alice, born Feb. 13, 1904. 

Joseph, son of Edward Lyman and 
Agnes Spotted Bear, born Feb. 27, 1905. 

Joseph, , son of Charles Roach and 
Jennie, born, Aug. 26, 1904. 

Jennie, , wife : of Charles Roach, 24 
v ears old. ■ THIS YEAR THREE PERSONS 

DIED ON THE CHEYENNE R. 

RESERVATION. Joseph Fat Fox, 79 yeaL-s. 
Peter Charging Bear, 60 years old. 
Lizzie, daughter of Louis and Julia 
Mound, 15 years old. COLECTED FOR THE SUPPORT 

OF THE CATHOLIC INDIAN 

SCHOOLS. Dan Sulivan 
.25cts 


Mrs. Sulivan 
.25 " 


LucyP aridis 
.25 " 


Agnes Paridis 
.25 " 


Susie Le Compte 
.25 " 
Father 


VOGEL. 


WICATA. 

Fort Totten. — March 4, Jennie wi 
zaptau, Joseph Jack Cetankokipapi 
qa Cecilia Lincoln cunwintkupi. 

Marh 22, Lizzie, waniyetu zaptan, 
Wiliiam Oyekokinapi qa Cankuka- 
gewin cunwintkupi. Christ kici piya inicagapi hecinhan, 
taku wakan tuya Wakantanka etapa 
kin eciyatanhan, Christ kiyotanke 
cin hen, un kin akita no. 

Taku wankan un kin hena awacin 
do, qa taku hiakata un\kin hena awa- 
cinpi sni no. ' ^